Вашата оценка 4.3 от 4 гласа

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛФИ ТУРС ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УСЛУГИ
Публикувани на 25.01.2018

ОБХВАТ
1. С тези Общи условия се урежда предоставянето на услугата организирано туристическо пътуване с обща цена за групи или индивидуално, както и предоставянето на индивидуални услуги – настаняване или закупуване на самолетен билет от „EЛФИ ТУРС” ЕООД, ЕИК: 175014417 със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. Патриарх Евтимий No 49, ет. 2, ап. 2Б, тел: 02/ 951 51 38; факс: 02/ 954 30 44, е-mail: office@elfytours.com, уебсайт: www.elfytours.com – където може да намерите всякаква информация за дружеството, общите условия, договори и др.
2. Общи понятия:
a. В текстовете на Общите условия по-нататък “Елфи Турс” ЕООД се представя като „ТУРОПЕРАТОР“, а потребителите на услугата организирано туристическо пътуване с обща цена, независимо дали става дума за групи или индивидуално – „ПОТРЕБИТЕЛ“.
b. Терминът “Туристическа програма” означава посещаване на туристически обекти с екскурзовод на Туроператора.
c. Терминът “Свободно време” в туристическата програма означава, че през това време за туристите не се предвижда програма, екскурзоводът не ги обслужва и няма организирани мероприятия, включително пътуване.
d. Терминът „Екскурзия“ в туристическата програма означава, такова организирано пътуване, при което цялата група туристи последователно посещава различни населени места и нощуват в различни места за настаняване по предварително зададен маршрут с цел опознавателен туризъм и със съответното екскурзоводско обслужване.
e. Терминът „Почивка“ в туристическата програма означава, такова организирано пътуване, при което през значителна част от периода туристът е настанен на едно място за настаняване в едно населено място с цел почивка, без задължително екскурзоводско обслужване и с възможност за допълнителни туристически услуги с цел опознаване на близки населени места.

ПУБЛИЧНА ОФЕРТА
3. ТУРОПЕРАТОРЪТ пряко или чрез свои агенти предоставя предварителна информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за предлаганите от него организирани пътувания. Тази информация се разпространява на сайта на ТУРОПЕРАТОРА - www.elfytours.com и/или чрез брошури, каталози и други информационни материали.
4. ТУРОПЕРАТОРЪТ е обвързан от офертата си по предходния член до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя условията в офертата по изключение, когато интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ налагат това. Промените ще бъдат отразявани на сайта на ТУРОПЕРАТОРА www.elfytours.com .

РЕЗЕРВАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ
5. Резервацията представлява писмено заявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че желае да се запише за определено пътуване, предлагано от ТУРОПЕРАТОРА и се извършва чрез:
• лично резервиране в офиса на ТУРОПЕРАТОРА/при оторизираните му агенти,
• заявка по е-mail на office@elfytours.com
• заявка чрез резервационната система на ТУРОПЕРАТОРА на www.elfytours.com
• Резервацията се счита за направена при получаване на номер на резервация от ТУРОПЕРАТОРА.
• Ако има несъответствия между заявката и потвърждението, ТУРОПЕРАТОРЪТ ИЗПРАЩА ново предложение в рамките на 3 дни. Договорените услуги се описват в предоставената оферта и в документите към резервацията.
6. След извършване на резервацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава договор за организирано туристическо пътуване и има 3-дневен срок, за да се съгласи с него, да го подпише и предаде на ТУРОПЕРАТОРА. През този 3-дневен срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ пази място на ПОТРЕБИТЕЛЯ за съответното пътуване.
7. Пътуването се счита за окончателно потвърдено с всички последствия, съгласно настоящите Общи условия (ОУ) след внасяне на съответния депозит. В случай че пътуването трае по-малко от 24 часа, не включва нощувка или не надвишава цената от 75 евро, сумата по резервацията може да се изисква без издаване на съответния документ за предплатена услуга.
8. В особени случаи, когато по причини, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря, депозитът бъде внесен, преди да бъде сключен договор, и ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърди на това основание пътуването, ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за вреди от виновното си поведение като при сключен договор, включително с неустойките по тези Общи условия.
9. Преди сключването на договора за организирано пътуване:
а. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да декларира пред ТУРОПЕРАТОРА при сключване на договора в писмен вид, ако услугата ще се ползва от туристи с увреждания или с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора или съобщи на ТУРОПЕРАТОРА по друг подходящ писмен начин това.
б. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. ТУРОПЕРАТОРЪТ преценя дали може да се ангажира с изпълнението им или не.
в. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по б.“а“ и б. „б“, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже да се съобрази с недекларираните факти и обстоятелства и да не ги вземе предвид при изпълнението на договора.
10. а. В договора се включват основен пакет предплатени услуги, които се покриват от цената на пътуването и допълнителни услуги, които се включват по желание на всеки ПОТРЕБИТЕЛ.
б. Ако не е уговорено друго, счита се, че допълнителните услуги следва да се заявят и предплатят от ПОТРЕБИТЕЛЯ най-късно до 30 дни преди началото на пътуването, освен ако не е уговорено друго.
в. В цената на пътуването не са включени следните разходи: цената на входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/ почивка)
11. Ако не е уговорено друго в договора за организирано туристическо пътуване, се счита, че категорията на заведенията за хранене е равна на тази на местата за настаняване за съответния ден престой.
12. За да обозначи броя хранения за всяка нощувка престой и тяхното разположение във времето, ТУРОПЕРАТОРЪТ използва следните обичайни за хотелиерството и ресторантьорството абревиатури:
a. BB – нощувка с включена закуска
b. HB (полупансион) – нощувка с включени закуска и вечеря
c. FB (пълен пансион) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря
d. All - пълен пансион + консумация на бара и други, в зависимост от мястото за настаняване.
ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ
13. Обявените цени са в лева.
14. Цените за ранни записвания важат при потвърдено пътуване минимум 90 дни за самолетните екскурзии и 60 дни преди датата на първа услуга за всички останали пътувания, освен ако не е упоменато друго в съответната публична оферта.
15. За редовни клиенти, пътували поне веднъж с ТУРОПЕРАТОРА за съответната година се полагат отстъпки върху общата цена на пътуването, без допълнителните услуги, в размер на 5% при автобусни пътувания и 3% при самолетни.
ПЛАЩАНЕ
16. В рамките на 3 дни след потвърждение на резервацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор и заплати депозит от 50% от сумата за пътуването при самолетни екскурзии и 35 % при автобусни, ако не е договорено друго, за описаните в договора услуги. В противен случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да анулира договора.
17. Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен до 30 дни преди датата на първата услуга, ако не е договорено друго. При неизпълнение на задължението на ПОТРЕБИТЕЛЯ за заплащане на пълната сума в срок, договорът се счита за анулиран по негова вина.
18. Плащането може да се извърши в брой в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или при оторизираните му агенти, с кредитна или дебитна карта в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или по банков път на посочени сметки в лева и евро
19. При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията. Това важи и за промени и неустойки по резервацията.
20. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на място хотелски резервации в избрания туристически обект, ТУРОПЕРАТОРЪТ инкасира такса резервация в размер не по-голям от 50% от цената на първата нощувка.
21. При спорове относно плащанията, фактът на извършеното плащане се удостоверява с надеждно оформен документ /касов бон или платежно нареждане/.
22. ТУРОПЕРАТОРЪТ приема плащания и чрез ваучери за отстъпка, издадени от „Елфи Турс“:
a. Ваучерите се издават само поименно и могат да бъдат ползвани само лично от лицето, на което са издадени, което се удостоверява с документ за самоличност. Изключение от това правило е подаръчният ваучер, който може да не е поименен;
b. Ваучерите могат да бъдат ползвани за услугите, които ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага като при представянето им, тяхната стойност се приспада от дължимата цена на пътуването;
c. Ваучерите за отстъпка се издават със срок на валидност не по-дълъг от 12 календарни месеца, след изтичане на който стават невалидни;
d. Стойността на ваучерите не може да бъде осребрявана от ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да иска размяна на ваучер срещу плащане.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
23. При пътуване извън България ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие с законите на посещаваната страна и Република България.
24. Необходими документи при задгранични пътувания:
a. Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването.
b. За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта.
c. За страните, с които България е във визов режим, може да бъде получена информация от съответните консулски служби.
d. За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) детето да напусне страната.
e. Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.
25. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на туристическите услуги описани в Договора.
27. Преди отпътуване ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да изиска от турагента (ако е сключил договор с такъв) документите, необходими за провеждането му /ваучер, информация за пътуването/. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не предостави необходимите документи при отпътуване, може да му бъде отказано такова.
28. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
29. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
30. При организирани групови пътувания ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса, самолета, кораба, влака или съответното превозно средство са изцяло за негова сметка, независимо от причината за закъснението.
31. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при непроведено пътуване да върне сертификата за сключената застраховка.
32. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави в съответствие с условията на настоящите Общи условия и договора туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ и описани по-горе.
а. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е закупил индивидуално на място, а не чрез представител на ТУРОПЕРАТОРА.
б. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и за вреди, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нанесъл на трети лица по време на пътуването.
в. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение на програмата, когато това се дължи на причини, които не могат да му се вменят във вина. Включително и когато обекти от програмата не могат да бъдат посетени по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини.
33. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да има сключена застраховка“Медицински разходи при болест и злополука”, като ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява сключването на такава /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/
а. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се освобождава от задължението си, ако представи валидна полица за сключена дългосрочна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.

б. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
34. За пътуванията в държави за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи/ резервации, ваучер, билети и др./.
a. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответните дипломатически служби. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от съответната служба документи, както и да заплати таксите за визата.
b. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в съответната дипломатическа служба на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуване по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
c. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответната дипломатическа служба и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА.
d. В случай на отказ от страна на съответната дипломатическа служба, платените от такси за издаване на визата остават за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и 100 лв. технически разходи, при условие, че няма друго изискване, напр. Предварително платена първа нощувка.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА:
35. Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, той е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването
а. „Съществени клаузи“ от договора за организирано пътуване са: цената, датата на тръгване и пристигане, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване.
б. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
36. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
a. да приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към договора и което уточнява тяхното отражение върху цената
б. да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 3 дневен срок от получаване на уведомлението по предходния член, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването.
(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 3 дневния срок по предходната алинея, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита, че предложените промени са приети и ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото си да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
37. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере по предходната точка да се откаже от договора, той има право:
а. да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ агент е в състояние да му предложи такова, или
б. да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или
в. да прехвърли правата си по договора за организирано пътуване на трето лице, без това да включва тези права, които са непрехвърлими – визи, свидетелства и др., и тези, за чието прехвърляне се изисква съгласието и на други лица, освен ТУРОПЕРАТОРА;
г. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ.
38. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да увеличение на цената на организираното пътуване до 20 дни преди неговата начална дата единствено при:
а. увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото;
б. увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни, курортни, градски и други такси;
в. промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.
39. При промяна на цената:
а. Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи;
б. Цената се увеличава с толкова, колкото е поскъпнала от момента на сключване на договора себестойността на предлаганата от ТУРОПЕРАТОРА услуга, без да се увеличава печалбата;
в. Увеличаване на цената с повече от 5% се счита за значително изменение на договора;
г. Цената на организираното пътуване може да се намалява.
40. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в началния час и място на тръгване и часа на пристигане, когато пътната обстановка или поведението на превозвача го налагат.
41. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изменя договорените с ПОТРЕБИТЕЛЯ места за настаняване, ако, поради независещи от него причини, нощувките при тях са невъзможни. ТУРОПЕРАТОРЪТ гарантира в такива случаи да ангажира места за настаняване, с равностойни или по-добри условия и разположение.
42. При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмите, когато това се налага за по-добро им протичане.
43. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да изменя и други несъществени клаузи от договора, когато интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ налагат това.
44. В случай, че по време на пътуването стане невъзможно изпълнението на значителна част от услугите ТУРОПЕРАТОРЪТ предприема всички подходящи мерки за продължаване на пътуването, без това да е свързано с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ, и го обезщетява при наличие на разлика между уговорените и действително предоставените услуги.
Когато не е възможно да се вземат подходящи мерки по предходното изречение или те не се приемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ поради основателна причина, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да:
1. осигури транспорт до началния пункт на пътуването или до друго договорено място, без това да е свързано с допълнителни разходи за потребителя, и
2. обезщети потребителя за нанесените вреди.
Ако невъзможността да се продължи пътуването е по причина, която се дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има задълженията по този член, но разноските са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
45. Ако по желание на ПОТРБИТЕЛЯ трябва да бъдат предприети промени в договора или условията на пътуването след неговото потвърждаване, той трябва да компенсира ТУРОПЕРАТОРА за направените допълнителни разходи като при анулация на пътуването.
46. При по - незначителни промени се начислява само такса за обработване в размер на 15 евро общо за резервацията.
47. До 20 дни преди датата на първа услуга ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомен предварително за промяната. Прехвърлянето става факт с подписване на нов договор между третото лице и ТУРОПЕРАТОРА, освен ако в индивидуалния договор не е уговорено друго. Ако прехвърлянето коства допълнителни разноски, те трябва да се платят от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключването на договора.
48. Смяната може да бъде отказана, ако другото лице не отговаря на изискванията за пътуването или ако участието му е в противоречие със законови разпоредби, с морала или ако не бъдат заплатени допълнителните разноски, възникнали в следствие на промяната. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е солидарно отговорен с третото лице пред ТУРОПЕРАТОРА за изпълнение на задълженията по договора.
49. Третото лице декларира при сключването на договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
50. Потвърдената цена за самолетен билет е свързана с моментното му издаване. В случаи на промяна се калкулират разходи, които се заплащат допълнително и зависят от политиката на съответната авиокомпания. Това важи и за цялостната цена когато полетите се комбинират и с наземен транспорт.
51. Всички промени и отказ от пътуването се документират писмено.

УСЛОВИЯ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ
52. ТУРОПЕРАТОРЪТ представя в своите публични оферти и договоря с ПОТРЕБИТЕЛЯ настаняване, хранене и транспорт с категории/класове такива, каквито са според категоризацията на страните, в които се намират.
53. Цена за настаняване:
a. Основната цена по всяка оферта е за турист настанен на редовно легло в двойна стая / ако не е упоменато друго/.
b. Доплащане за единична стая или отстъпка за дете и трето легло могат да се ползват, само ако в съответната оферта има цена за такова настаняване.
c. Третото легло е допълнително, като в повечето хотели е тип разтегателен диван и е подходящо за ползване най - вече от деца.
d. Деца под 2 години не заплащат услуги в хотелите и не ползват такива.
54. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако:
a. Стая с гледка към морето е частично преградена от дървета или друга растителност;
b. Хотел, описан като разположен на първа линия на брега, е разделен от плажната ивица с алея или улица;
УСЛОВИЯ ПРИ ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
55. Извън случаите на организирано пътуване, предлагано от ТУРОПЕРАТОРА, при посредничество за закупуване на самолетен билет цялата цена се заплаща в пълен размер до 24 часа след потвърждението.
56. При закупуване на самолетен билет сроковете за анулации и неустойки описани в общите условия на Туроператора не са валидни.
57. При отказ от пътуване от страна на клиента за вече издаден билет суми не се възстановяват, без значение колко време остава до датата на полета.
58. Всеки билет е обвързан с конкретни условия за ползване, неустойки за промяна на име, дата, полет и др.
59. Цената на летищните такси подлежи на препотвърждение до издаване на билета, като може да се повишава или понижава многократно, за което ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ
60. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил останалите плащания в определените срокове, посочени в договора, пътуването се смята за анулирано по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
61. При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, чието поведение е такова, че причинява опасност, стрес, вреди, гняв сред останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на пътуването, има криминални прояви или причинява сериозни неудобства на служители на ТУРОПЕРАТОРА или негови партньори, или по какъвто и да е друг начин с поведението си прави невъзможно безпрепятстваното протичане на пътуването. В такъв случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение и неустойки на виновното лице.
62. При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият брой участници, посочени в договора или ако отмяната се дължи на непреодолима сила / военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, бедствия и др./
63. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изпълнението на договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените невъзстановими разходи / невъзстановими депозити, платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените невъзстановими разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
64. Когато пътуването не може да бъде осъществено поради липса на достатъчно записани участници, ТУРОПЕРАТОЪТ се задължава да уведоми записаните вече ПОТРЕБИТЕЛИ, чрез лицата подписали договора в срок до 5 дни преди датата на начало на пътуването.
65. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнени или неточно изпълнение на настоящия договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:
a. ПОТРЕБИТЕЛЯ, т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;
b. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки от страна на авиолинии, фериботни компании и други, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от организирана група и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.
66. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ в следствие на неизпълнение на договора за организирано пътуване се ограничава, както следва:
a. ТУРОПЕРАТОРЪТ отговаря за вреди до 100 лв;
b. когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услуги по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, то и отговорността на ТУРОПЕРАТОРА се ограничава в съответствие с разпоредбите на тези договори;
c. ограничаването на отговорността на ТУРОПЕРАТОРА не важи при претърпени телесна повреда или смърт, както и при неизпълнение поради умисъл или груба небрежност.
67. В случай на отказ от пътуването или прекратяване на договора по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява платената сума за пътуването, като при самолетните програми удържа стойността на издадения самолетен билет /ако има такъв/ и допълнително удържа следните неустойки:
a. от деня на подписване на договора до 10:00 часа сутринта на следващия го ден – без неустойка;
b. от деня следващ деня на подписване на договора до 60 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми – неустойка в размер на 100 лв на турист, а до 30 календарни дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 25 лева на турист.
b. от 59 до 30 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и от 29 до 10 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 100% от внесения депозит.
c. от 29 до 14 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и от 9 до 5 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 75% от общата цена на организираното пътуване;
d. под 14 дни календарни за самолетните програми и под 5 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 100% от общата цена на организираното пътуване;
68. В случай на отмяна на пътуването и прекратяване на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА, той възстановява платената сума за пътуването, а, ако отмяната е по причина, за която той отговаря, ТУРОПЕРАТОРЪТ допълнително изплаща следните неустойки:
a. от деня следващ деня на подписване на договора до 60 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и до 30 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 2 % от пакетната цена на организираното пътуване;
b. от 59 до 30 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и от 29 до 10 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 3 % от пакетната цена на организираното пътуване;
c. от 29 до 14 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и от 9 до 5 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 5% от пакетната цена на организираното пътуване;
d. под 14 дни календарни за самолетните програми и под 5 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 7% от пакетната цена на организираното пътуване;
69. С подписването на общите условия към договора за организирано пътуване Потребителят декларира, че е запознат с възможността за сключване на застраховка „Отмяна от пътуване”.
РЕКЛАМАЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ
70. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от туриста на мястото пред доставчика на услугите и/или пред представител на ТУРОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ съставя протокол, в който се описват оплакванията му и се предявяват на доставчика на услугата.
71. В случай, че заинтересованите страни не се удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена или устна форма до 14 дни от откриване на несъответствието.
72. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да предостави на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА писмена рекламация по образец (или устна, чрез писмено протоколиране на изявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ от служител на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА), съставения констативен протокол, подписан от представител на доставчика на услуги или обслужващата фирма и потребителя, екземпляр от договораи други документи, доказващи претенцията му по основание и размер.
72.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ разполага с формуляр за предяваване на рекламационно искане на своя интернет сайт www.elfytours.com.
73. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията.
74. В случай на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от действията негов контрагент, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на ТУРОПЕРАТОРА за предявяване на претенциите на ТУРОПЕРАТОРА към контрагента.
75. (1)В случай на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от действията негов контрагент, получените от ПОТРЕБИТЕЛЯ компенсации от контрагента се приспадат от дължимото от ТУРОПЕРАТОРА на това основание.
(2) Това правило се прилага и при отговорност за връщане на заплатени суми, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ вече е получил такива от контрагент на ТУРОПЕРАТОРА като компенсация за неизпълнената услуга, за която се дължи връщане на платени суми.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
76. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран само с двустранни писмени анекси и при спазване на Закона за туризма.
77. Писмената форма се счита спазена както при традиционни писмени форми, така и при e-mail и факс кореспонденция, ако тя бъде отправена до следните адреси и координати:
а. за ТУРОПЕРАТОРА:
адрес: гр. София 1463, бул. Патриарх Евтимий No 49, ет. 2, ап. 2Б
e-mail: office@elfytours.com
факс: 02/ 954 30 44
б. за ПОТРЕБИТЕЛЯ – посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ в договора за организирано пътуване координати или посредством друга кореспонденция между страните, включително електронна.
78. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
79. При спор между страните, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби, петиции и други отправени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ до него.
80. В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, компетентен да се произнесе ще бъде компетентния български съд при приложение на съответните норми на българското право.
81. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя доброволно всички лични данни, необходими за организиране на пътуването, а ТУРОПЕРАТОРЪТ (Администратор на лични данни с Удостоверение 282284/23.06.2010) се задължава да ги обработва, включително чрез автоматизирани средства за целта на пътуването и за установяване на директен контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ.
82. ТУРОПЕРАТОРЪТ изрично уведомява, че предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛФИ ТУРС ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ УСЛУГИ
Публикувани на 25.01.2018

ОБХВАТ
1. С тези Общи условия се урежда предоставянето на услугата организирано туристическо пътуване с обща цена за групи или индивидуално, както и предоставянето на индивидуални услуги – настаняване или закупуване на самолетен билет от „EЛФИ ТУРС” ЕООД, ЕИК: 175014417 със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. Патриарх Евтимий No 49, ет. 2, ап. 2Б, тел: 02/ 951 51 38; факс: 02/ 954 30 44, е-mail: office@elfytours.com, уебсайт: www.elfytours.com – където може да намерите всякаква информация за дружеството, общите условия, договори и др.
2. Общи понятия:
a. В текстовете на Общите условия по-нататък “Елфи Турс” ЕООД се представя като „ТУРОПЕРАТОР“, а потребителите на услугата организирано туристическо пътуване с обща цена, независимо дали става дума за групи или индивидуално – „ПОТРЕБИТЕЛ“.
b. Терминът “Туристическа програма” означава посещаване на туристически обекти с екскурзовод на Туроператора.
c. Терминът “Свободно време” в туристическата програма означава, че през това време за туристите не се предвижда програма, екскурзоводът не ги обслужва и няма организирани мероприятия, включително пътуване.
d. Терминът „Екскурзия“ в туристическата програма означава, такова организирано пътуване, при което цялата група туристи последователно посещава различни населени места и нощуват в различни места за настаняване по предварително зададен маршрут с цел опознавателен туризъм и със съответното екскурзоводско обслужване.
e. Терминът „Почивка“ в туристическата програма означава, такова организирано пътуване, при което през значителна част от периода туристът е настанен на едно място за настаняване в едно населено място с цел почивка, без задължително екскурзоводско обслужване и с възможност за допълнителни туристически услуги с цел опознаване на близки населени места.

ПУБЛИЧНА ОФЕРТА
3. ТУРОПЕРАТОРЪТ пряко или чрез свои агенти предоставя предварителна информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за предлаганите от него организирани пътувания. Тази информация се разпространява на сайта на ТУРОПЕРАТОРА - www.elfytours.com и/или чрез брошури, каталози и други информационни материали.
4. ТУРОПЕРАТОРЪТ е обвързан от офертата си по предходния член до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя условията в офертата по изключение, когато интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ налагат това. Промените ще бъдат отразявани на сайта на ТУРОПЕРАТОРА www.elfytours.com .

РЕЗЕРВАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ
5. Резервацията представлява писмено заявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че желае да се запише за определено пътуване, предлагано от ТУРОПЕРАТОРА и се извършва чрез:
• лично резервиране в офиса на ТУРОПЕРАТОРА/при оторизираните му агенти,
• заявка по е-mail на office@elfytours.com
• заявка чрез резервационната система на ТУРОПЕРАТОРА на www.elfytours.com
• Резервацията се счита за направена при получаване на номер на резервация от ТУРОПЕРАТОРА.
• Ако има несъответствия между заявката и потвърждението, ТУРОПЕРАТОРЪТ ИЗПРАЩА ново предложение в рамките на 3 дни. Договорените услуги се описват в предоставената оферта и в документите към резервацията.
6. След извършване на резервацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава договор за организирано туристическо пътуване и има 3-дневен срок, за да се съгласи с него, да го подпише и предаде на ТУРОПЕРАТОРА. През този 3-дневен срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ пази място на ПОТРЕБИТЕЛЯ за съответното пътуване.
7. Пътуването се счита за окончателно потвърдено с всички последствия, съгласно настоящите Общи условия (ОУ) след внасяне на съответния депозит. В случай че пътуването трае по-малко от 24 часа, не включва нощувка или не надвишава цената от 75 евро, сумата по резервацията може да се изисква без издаване на съответния документ за предплатена услуга.
8. В особени случаи, когато по причини, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря, депозитът бъде внесен, преди да бъде сключен договор, и ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърди на това основание пътуването, ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за вреди от виновното си поведение като при сключен договор, включително с неустойките по тези Общи условия.
9. Преди сключването на договора за организирано пътуване:
а. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да декларира пред ТУРОПЕРАТОРА при сключване на договора в писмен вид, ако услугата ще се ползва от туристи с увреждания или с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора или съобщи на ТУРОПЕРАТОРА по друг подходящ писмен начин това.
б. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. ТУРОПЕРАТОРЪТ преценя дали може да се ангажира с изпълнението им или не.
в. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по б.“а“ и б. „б“, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже да се съобрази с недекларираните факти и обстоятелства и да не ги вземе предвид при изпълнението на договора.
10. а. В договора се включват основен пакет предплатени услуги, които се покриват от цената на пътуването и допълнителни услуги, които се включват по желание на всеки ПОТРЕБИТЕЛ.
б. Ако не е уговорено друго, счита се, че допълнителните услуги следва да се заявят и предплатят от ПОТРЕБИТЕЛЯ най-късно до 30 дни преди началото на пътуването, освен ако не е уговорено друго.
в. В цената на пътуването не са включени следните разходи: цената на входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/ почивка)
11. Ако не е уговорено друго в договора за организирано туристическо пътуване, се счита, че категорията на заведенията за хранене е равна на тази на местата за настаняване за съответния ден престой.
12. За да обозначи броя хранения за всяка нощувка престой и тяхното разположение във времето, ТУРОПЕРАТОРЪТ използва следните обичайни за хотелиерството и ресторантьорството абревиатури:
a. BB – нощувка с включена закуска
b. HB (полупансион) – нощувка с включени закуска и вечеря
c. FB (пълен пансион) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря
d. All - пълен пансион + консумация на бара и други, в зависимост от мястото за настаняване.
ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ
13. Обявените цени са в лева.
14. Цените за ранни записвания важат при потвърдено пътуване минимум 90 дни за самолетните екскурзии и 60 дни преди датата на първа услуга за всички останали пътувания, освен ако не е упоменато друго в съответната публична оферта.
15. За редовни клиенти, пътували поне веднъж с ТУРОПЕРАТОРА за съответната година се полагат отстъпки върху общата цена на пътуването, без допълнителните услуги, в размер на 5% при автобусни пътувания и 3% при самолетни.
ПЛАЩАНЕ
16. В рамките на 3 дни след потвърждение на резервацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор и заплати депозит от 50% от сумата за пътуването при самолетни екскурзии и 35 % при автобусни, ако не е договорено друго, за описаните в договора услуги. В противен случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да анулира договора.
17. Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен до 30 дни преди датата на първата услуга, ако не е договорено друго. При неизпълнение на задължението на ПОТРЕБИТЕЛЯ за заплащане на пълната сума в срок, договорът се счита за анулиран по негова вина.
18. Плащането може да се извърши в брой в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или при оторизираните му агенти, с кредитна или дебитна карта в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или по банков път на посочени сметки в лева и евро
19. При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията. Това важи и за промени и неустойки по резервацията.
20. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на място хотелски резервации в избрания туристически обект, ТУРОПЕРАТОРЪТ инкасира такса резервация в размер не по-голям от 50% от цената на първата нощувка.
21. При спорове относно плащанията, фактът на извършеното плащане се удостоверява с надеждно оформен документ /касов бон или платежно нареждане/.
22. ТУРОПЕРАТОРЪТ приема плащания и чрез ваучери за отстъпка, издадени от „Елфи Турс“:
a. Ваучерите се издават само поименно и могат да бъдат ползвани само лично от лицето, на което са издадени, което се удостоверява с документ за самоличност. Изключение от това правило е подаръчният ваучер, който може да не е поименен;
b. Ваучерите могат да бъдат ползвани за услугите, които ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага като при представянето им, тяхната стойност се приспада от дължимата цена на пътуването;
c. Ваучерите за отстъпка се издават със срок на валидност не по-дълъг от 12 календарни месеца, след изтичане на който стават невалидни;
d. Стойността на ваучерите не може да бъде осребрявана от ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да иска размяна на ваучер срещу плащане.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
23. При пътуване извън България ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие с законите на посещаваната страна и Република България.
24. Необходими документи при задгранични пътувания:
a. Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването.
b. За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта.
c. За страните, с които България е във визов режим, може да бъде получена информация от съответните консулски служби.
d. За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) детето да напусне страната.
e. Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.
25. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на туристическите услуги описани в Договора.
27. Преди отпътуване ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да изиска от турагента (ако е сключил договор с такъв) документите, необходими за провеждането му /ваучер, информация за пътуването/. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не предостави необходимите документи при отпътуване, може да му бъде отказано такова.
28. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
29. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
30. При организирани групови пътувания ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса, самолета, кораба, влака или съответното превозно средство са изцяло за негова сметка, независимо от причината за закъснението.
31. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при непроведено пътуване да върне сертификата за сключената застраховка.
32. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави в съответствие с условията на настоящите Общи условия и договора туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ и описани по-горе.
а. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е закупил индивидуално на място, а не чрез представител на ТУРОПЕРАТОРА.
б. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и за вреди, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нанесъл на трети лица по време на пътуването.
в. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение на програмата, когато това се дължи на причини, които не могат да му се вменят във вина. Включително и когато обекти от програмата не могат да бъдат посетени по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини.
33. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да има сключена застраховка“Медицински разходи при болест и злополука”, като ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява сключването на такава /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/
а. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се освобождава от задължението си, ако представи валидна полица за сключена дългосрочна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.

б. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
34. За пътуванията в държави за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи/ резервации, ваучер, билети и др./.
a. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответните дипломатически служби. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от съответната служба документи, както и да заплати таксите за визата.
b. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в съответната дипломатическа служба на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуване по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
c. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответната дипломатическа служба и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА.
d. В случай на отказ от страна на съответната дипломатическа служба, платените от такси за издаване на визата остават за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и 100 лв. технически разходи, при условие, че няма друго изискване, напр. Предварително платена първа нощувка.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА:
35. Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, той е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването
а. „Съществени клаузи“ от договора за организирано пътуване са: цената, датата на тръгване и пристигане, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване.
б. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
36. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
a. да приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към договора и което уточнява тяхното отражение върху цената
б. да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 3 дневен срок от получаване на уведомлението по предходния член, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването.
(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 3 дневния срок по предходната алинея, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита, че предложените промени са приети и ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото си да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
37. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере по предходната точка да се откаже от договора, той има право:
а. да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ агент е в състояние да му предложи такова, или
б. да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или
в. да прехвърли правата си по договора за организирано пътуване на трето лице, без това да включва тези права, които са непрехвърлими – визи, свидетелства и др., и тези, за чието прехвърляне се изисква съгласието и на други лица, освен ТУРОПЕРАТОРА;
г. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ.
38. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да увеличение на цената на организираното пътуване до 20 дни преди неговата начална дата единствено при:
а. увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото;
б. увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни, курортни, градски и други такси;
в. промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.
39. При промяна на цената:
а. Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи;
б. Цената се увеличава с толкова, колкото е поскъпнала от момента на сключване на договора себестойността на предлаганата от ТУРОПЕРАТОРА услуга, без да се увеличава печалбата;
в. Увеличаване на цената с повече от 5% се счита за значително изменение на договора;
г. Цената на организираното пътуване може да се намалява.
40. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в началния час и място на тръгване и часа на пристигане, когато пътната обстановка или поведението на превозвача го налагат.
41. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изменя договорените с ПОТРЕБИТЕЛЯ места за настаняване, ако, поради независещи от него причини, нощувките при тях са невъзможни. ТУРОПЕРАТОРЪТ гарантира в такива случаи да ангажира места за настаняване, с равностойни или по-добри условия и разположение.
42. При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмите, когато това се налага за по-добро им протичане.
43. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да изменя и други несъществени клаузи от договора, когато интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ налагат това.
44. В случай, че по време на пътуването стане невъзможно изпълнението на значителна част от услугите ТУРОПЕРАТОРЪТ предприема всички подходящи мерки за продължаване на пътуването, без това да е свързано с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ, и го обезщетява при наличие на разлика между уговорените и действително предоставените услуги.
Когато не е възможно да се вземат подходящи мерки по предходното изречение или те не се приемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ поради основателна причина, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да:
1. осигури транспорт до началния пункт на пътуването или до друго договорено място, без това да е свързано с допълнителни разходи за потребителя, и
2. обезщети потребителя за нанесените вреди.
Ако невъзможността да се продължи пътуването е по причина, която се дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има задълженията по този член, но разноските са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
45. Ако по желание на ПОТРБИТЕЛЯ трябва да бъдат предприети промени в договора или условията на пътуването след неговото потвърждаване, той трябва да компенсира ТУРОПЕРАТОРА за направените допълнителни разходи като при анулация на пътуването.
46. При по - незначителни промени се начислява само такса за обработване в размер на 15 евро общо за резервацията.
47. До 20 дни преди датата на първа услуга ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомен предварително за промяната. Прехвърлянето става факт с подписване на нов договор между третото лице и ТУРОПЕРАТОРА, освен ако в индивидуалния договор не е уговорено друго. Ако прехвърлянето коства допълнителни разноски, те трябва да се платят от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключването на договора.
48. Смяната може да бъде отказана, ако другото лице не отговаря на изискванията за пътуването или ако участието му е в противоречие със законови разпоредби, с морала или ако не бъдат заплатени допълнителните разноски, възникнали в следствие на промяната. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е солидарно отговорен с третото лице пред ТУРОПЕРАТОРА за изпълнение на задълженията по договора.
49. Третото лице декларира при сключването на договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
50. Потвърдената цена за самолетен билет е свързана с моментното му издаване. В случаи на промяна се калкулират разходи, които се заплащат допълнително и зависят от политиката на съответната авиокомпания. Това важи и за цялостната цена когато полетите се комбинират и с наземен транспорт.
51. Всички промени и отказ от пътуването се документират писмено.

УСЛОВИЯ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ
52. ТУРОПЕРАТОРЪТ представя в своите публични оферти и договоря с ПОТРЕБИТЕЛЯ настаняване, хранене и транспорт с категории/класове такива, каквито са според категоризацията на страните, в които се намират.
53. Цена за настаняване:
a. Основната цена по всяка оферта е за турист настанен на редовно легло в двойна стая / ако не е упоменато друго/.
b. Доплащане за единична стая или отстъпка за дете и трето легло могат да се ползват, само ако в съответната оферта има цена за такова настаняване.
c. Третото легло е допълнително, като в повечето хотели е тип разтегателен диван и е подходящо за ползване най - вече от деца.
d. Деца под 2 години не заплащат услуги в хотелите и не ползват такива.
54. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако:
a. Стая с гледка към морето е частично преградена от дървета или друга растителност;
b. Хотел, описан като разположен на първа линия на брега, е разделен от плажната ивица с алея или улица;
УСЛОВИЯ ПРИ ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
55. Извън случаите на организирано пътуване, предлагано от ТУРОПЕРАТОРА, при посредничество за закупуване на самолетен билет цялата цена се заплаща в пълен размер до 24 часа след потвърждението.
56. При закупуване на самолетен билет сроковете за анулации и неустойки описани в общите условия на Туроператора не са валидни.
57. При отказ от пътуване от страна на клиента за вече издаден билет суми не се възстановяват, без значение колко време остава до датата на полета.
58. Всеки билет е обвързан с конкретни условия за ползване, неустойки за промяна на име, дата, полет и др.
59. Цената на летищните такси подлежи на препотвърждение до издаване на билета, като може да се повишава или понижава многократно, за което ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ
60. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил останалите плащания в определените срокове, посочени в договора, пътуването се смята за анулирано по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
61. При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, чието поведение е такова, че причинява опасност, стрес, вреди, гняв сред останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на пътуването, има криминални прояви или причинява сериозни неудобства на служители на ТУРОПЕРАТОРА или негови партньори, или по какъвто и да е друг начин с поведението си прави невъзможно безпрепятстваното протичане на пътуването. В такъв случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение и неустойки на виновното лице.
62. При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият брой участници, посочени в договора или ако отмяната се дължи на непреодолима сила / военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, бедствия и др./
63. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изпълнението на договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените невъзстановими разходи / невъзстановими депозити, платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените невъзстановими разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
64. Когато пътуването не може да бъде осъществено поради липса на достатъчно записани участници, ТУРОПЕРАТОЪТ се задължава да уведоми записаните вече ПОТРЕБИТЕЛИ, чрез лицата подписали договора в срок до 5 дни преди датата на начало на пътуването.
65. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнени или неточно изпълнение на настоящия договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:
a. ПОТРЕБИТЕЛЯ, т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;
b. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки от страна на авиолинии, фериботни компании и други, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от организирана група и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.
66. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ в следствие на неизпълнение на договора за организирано пътуване се ограничава, както следва:
a. ТУРОПЕРАТОРЪТ отговаря за вреди до 100 лв;
b. когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услуги по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, то и отговорността на ТУРОПЕРАТОРА се ограничава в съответствие с разпоредбите на тези договори;
c. ограничаването на отговорността на ТУРОПЕРАТОРА не важи при претърпени телесна повреда или смърт, както и при неизпълнение поради умисъл или груба небрежност.
67. В случай на отказ от пътуването или прекратяване на договора по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява платената сума за пътуването, като при самолетните програми удържа стойността на издадения самолетен билет /ако има такъв/ и допълнително удържа следните неустойки:
a. от деня на подписване на договора до 10:00 часа сутринта на следващия го ден – без неустойка;
b. от деня следващ деня на подписване на договора до 60 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми – неустойка в размер на 100 лв на турист, а до 30 календарни дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 25 лева на турист.
b. от 59 до 30 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и от 29 до 10 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 100% от внесения депозит.
c. от 29 до 14 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и от 9 до 5 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 75% от общата цена на организираното пътуване;
d. под 14 дни календарни за самолетните програми и под 5 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 100% от общата цена на организираното пътуване;
68. В случай на отмяна на пътуването и прекратяване на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА, той възстановява платената сума за пътуването, а, ако отмяната е по причина, за която той отговаря, ТУРОПЕРАТОРЪТ допълнително изплаща следните неустойки:
a. от деня следващ деня на подписване на договора до 60 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и до 30 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 2 % от пакетната цена на организираното пътуване;
b. от 59 до 30 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и от 29 до 10 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 3 % от пакетната цена на организираното пътуване;
c. от 29 до 14 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и от 9 до 5 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 5% от пакетната цена на организираното пътуване;
d. под 14 дни календарни за самолетните програми и под 5 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 7% от пакетната цена на организираното пътуване;
69. С подписването на общите условия към договора за организирано пътуване Потребителят декларира, че е запознат с възможността за сключване на застраховка „Отмяна от пътуване”.
РЕКЛАМАЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ
70. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от туриста на мястото пред доставчика на услугите и/или пред представител на ТУРОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ съставя протокол, в който се описват оплакванията му и се предявяват на доставчика на услугата.
71. В случай, че заинтересованите страни не се удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена или устна форма до 14 дни от откриване на несъответствието.
72. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да предостави на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА писмена рекламация по образец (или устна, чрез писмено протоколиране на изявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ от служител на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА), съставения констативен протокол, подписан от представител на доставчика на услуги или обслужващата фирма и потребителя, екземпляр от договораи други документи, доказващи претенцията му по основание и размер.
72.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ разполага с формуляр за предяваване на рекламационно искане на своя интернет сайт www.elfytours.com.
73. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията.
74. В случай на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от действията негов контрагент, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на ТУРОПЕРАТОРА за предявяване на претенциите на ТУРОПЕРАТОРА към контрагента.
75. (1)В случай на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от действията негов контрагент, получените от ПОТРЕБИТЕЛЯ компенсации от контрагента се приспадат от дължимото от ТУРОПЕРАТОРА на това основание.
(2) Това правило се прилага и при отговорност за връщане на заплатени суми, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ вече е получил такива от контрагент на ТУРОПЕРАТОРА като компенсация за неизпълнената услуга, за която се дължи връщане на платени суми.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
76. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран само с двустранни писмени анекси и при спазване на Закона за туризма.
77. Писмената форма се счита спазена както при традиционни писмени форми, така и при e-mail и факс кореспонденция, ако тя бъде отправена до следните адреси и координати:
а. за ТУРОПЕРАТОРА:
адрес: гр. София 1463, бул. Патриарх Евтимий No 49, ет. 2, ап. 2Б
e-mail: office@elfytours.com
факс: 02/ 954 30 44
б. за ПОТРЕБИТЕЛЯ – посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ в договора за организирано пътуване координати или посредством друга кореспонденция между страните, включително електронна.
78. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
79. При спор между страните, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби, петиции и други отправени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ до него.
80. В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, компетентен да се произнесе ще бъде компетентния български съд при приложение на съответните норми на българското право.
81. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя доброволно всички лични данни, необходими за организиране на пътуването, а ТУРОПЕРАТОРЪТ (Администратор на лични данни с Удостоверение 282284/23.06.2010) се задължава да ги обработва, включително чрез автоматизирани средства за целта на пътуването и за установяване на директен контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ.
82. ТУРОПЕРАТОРЪТ изрично уведомява, че предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.