Вашата оценка 1 от 1 глас

Правила за участие в томбола

І. Общи положения
1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Томболата „Резервирай и спечели с ЕЛФИ ТУРС“ („Томболата“).
2. Организатор на Томболата е „Елфи Турс“ ЕООД, ЕИК: 175014417, със седалище и адрес на управление: София бул. „Патриарх Евтимий“ 39, бизнес сграда Престиж, ет.2 https://www.elfytours.com/ („Елфи Турс“ или „Организатора“).
3. Томболата се провежда в периода от 09.09.2019 г. до 20.12.2019 г. вкл. („Период на провеждане”).
4. Томболата се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

ІІ. Право на участие
5. Право да участват в Томболата имат всички физически лица над 18 години, титуляри по договор за туристически пакет, посочен в т.7.1., с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Томболата („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Томболата.
6. Участие в Томболата е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Томболата Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Томболата на адрес https://www.elfytours.com и в офиса на „Елфи Турс“ ЕООД, посочен в т.2, при поискване.

ІІІ. Условия за участие
7. За да участва в Томболата, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Томболата (09.09.2019 до 20.12.2019 г. вкл.) да:
7.1. закупи туристически пакет, организиран от Организатора и предлаган от него или неговите агенти, и заплати поне депозит по номера на резервацията си.
7.2. пакетите, които участват в Томболата са обозначени по подходящ начин на сайта на Организатора или при неговите агенти.
8. В рамките на Периода на провеждане на Томболата всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с един договор не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходим отделен договор. Участникът следва да запази договора, с който е участвал, тъй като представяне на копие от същия е условие за получаване на награда в Томболата, в случай че Участникът бъде изтеглен като печеливш.

IV. Награда
9. Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:
9.1. 1 (един) брой ваучер на стойност 1 000 лв. (хиляда лева);
9.2. 2 (два) броя ваучери, всеки от които на стойност 500 лв. (петстотин лева).
10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда може да бъде прехвърляно на трети лица.

V. Определяне на печеливш Участник
11. Определянето на печелившите Участници ще се извърши в първия работен ден след приключване на Периода на провеждане на Томболата, а именно на 27.12.2019 г., чрез провеждането на томбола на случаен принцип в социалната мрежа Facebook. От всички регистрирани Участници в Томболата ще бъдат изтеглени 3 номера на договори за туристически пакет, като лицата, регистрирали ги, ще получат по една награда, описана в т. 9.1 или 9.2. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.
12. Имената на печелившите Участници, както са посочени в договора за туристически пакет, ще бъдат публикувани на интернет страницата на „Елфи Турс“ ЕООД, https://www.elfytours.com/ до 24 часа след провеждане на томболата. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма.
13. Всеки Участник, спечелил награда, ще бъде потърсен от Организатора, за да му бъде съобщено, след което трябва да изпрати имейл с потвърждение на адрес: office@elfytours.com, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на узнаване. В имейла печелившият Участник следва да посочи как би желал да получи наградата – лично в офиса на Организатора, по куриер или по друг начин.
14. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 13, Участникът губи правото да получи наградата си.

VI. Ограничаване на отговорността
15. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Томболата и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл, телефон) и/или грешен адрес за доставка, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави награда.
16. Организаторът на Томболата не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.
17. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Томболата, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

Правила за участие в томбола

І. Общи положения
1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Томболата „Резервирай и спечели с ЕЛФИ ТУРС“ („Томболата“).
2. Организатор на Томболата е „Елфи Турс“ ЕООД, ЕИК: 175014417, със седалище и адрес на управление: София бул. „Патриарх Евтимий“ 39, бизнес сграда Престиж, ет.2 https://www.elfytours.com/ („Елфи Турс“ или „Организатора“).
3. Томболата се провежда в периода от 09.09.2019 г. до 20.12.2019 г. вкл. („Период на провеждане”).
4. Томболата се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

ІІ. Право на участие
5. Право да участват в Томболата имат всички физически лица над 18 години, титуляри по договор за туристически пакет, посочен в т.7.1., с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Томболата („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Томболата.
6. Участие в Томболата е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Томболата Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Томболата на адрес https://www.elfytours.com и в офиса на „Елфи Турс“ ЕООД, посочен в т.2, при поискване.

ІІІ. Условия за участие
7. За да участва в Томболата, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Томболата (09.09.2019 до 20.12.2019 г. вкл.) да:
7.1. закупи туристически пакет, организиран от Организатора и предлаган от него или неговите агенти, и заплати поне депозит по номера на резервацията си.
7.2. пакетите, които участват в Томболата са обозначени по подходящ начин на сайта на Организатора или при неговите агенти.
8. В рамките на Периода на провеждане на Томболата всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с един договор не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходим отделен договор. Участникът следва да запази договора, с който е участвал, тъй като представяне на копие от същия е условие за получаване на награда в Томболата, в случай че Участникът бъде изтеглен като печеливш.

IV. Награда
9. Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:
9.1. 1 (един) брой ваучер на стойност 1 000 лв. (хиляда лева);
9.2. 2 (два) броя ваучери, всеки от които на стойност 500 лв. (петстотин лева).
10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда може да бъде прехвърляно на трети лица.

V. Определяне на печеливш Участник
11. Определянето на печелившите Участници ще се извърши в първия работен ден след приключване на Периода на провеждане на Томболата, а именно на 27.12.2019 г., чрез провеждането на томбола на случаен принцип в социалната мрежа Facebook. От всички регистрирани Участници в Томболата ще бъдат изтеглени 3 номера на договори за туристически пакет, като лицата, регистрирали ги, ще получат по една награда, описана в т. 9.1 или 9.2. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.
12. Имената на печелившите Участници, както са посочени в договора за туристически пакет, ще бъдат публикувани на интернет страницата на „Елфи Турс“ ЕООД, https://www.elfytours.com/ до 24 часа след провеждане на томболата. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма.
13. Всеки Участник, спечелил награда, ще бъде потърсен от Организатора, за да му бъде съобщено, след което трябва да изпрати имейл с потвърждение на адрес: office@elfytours.com, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на узнаване. В имейла печелившият Участник следва да посочи как би желал да получи наградата – лично в офиса на Организатора, по куриер или по друг начин.
14. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 13, Участникът губи правото да получи наградата си.

VI. Ограничаване на отговорността
15. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Томболата и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл, телефон) и/или грешен адрес за доставка, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави награда.
16. Организаторът на Томболата не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.
17. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Томболата, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.